"

Středisko ELIADA Brno pomáhá v Brně i okolí

18. 09. 2015 , aktualizace: 24. 09. 2015 Sdílej na CentrumBrna.cz

V loňském roce odstartovalo středisko ELIADA díky poskytnutému grantu z EHP fondů projekt pod názvem „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. Jeho cílem je zkvalitnění a zefektivnění komplexního přístupu k rodinám pečujícím o děti s hendikepem. O které aktivity jde a jak jsou přijímány a hodnoceny rodiči, nám řekne vedoucí střediska ELIADA Brno a manažerka projektu paní Mgr. Michaela Kubešová.

Jak dlouho jste v Brně a jeho okolí aktivní a co je vašim prvotním posláním?

Slezská diakonie letos slaví 25. výročí a zároveň desetileté výročí působení v Brně. Má dvě střediska. Poradna rané péče DOREA poskytuje podporu rodinám, do kterých se narodí dítě se zdravotním postižením. Jde zejména o podporu vývoje dítěte, adaptaci rodiny na novou životní situaci a její zvládání, a o podporu začlenění rodiny do běžného života.

Středisko ELIADA Brno poskytuje služby osobní asistence, odlehčovací a poradenské služby dětem se zdravotním znevýhodněním. Život dítěte je určován základní potřebou jistoty zázemí domova, kterou ústavní péče nikdy nenahradí. Díky osobní asistenci a odlehčovací službě můžeme těmto rodinám poskytnout podporu, aby tuto nelehkou situaci zvládly. Z těchto důvodů jsme uvítali výzvu EHP fondů v oblasti „Děti a mládež v ohrožení“ a získali tak grant na již zmíněný projekt.

Na koho tedy je tento projekt zaměřený?

Na děti a mládež s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením od narození po dovršení 18 let a na rodiče a širší rodinu dětí se zdravotním znevýhodněním na území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, ale také na odbornou veřejnost na území celé České republiky.

Jak vznikla myšlenka projektu? Vycházeli jste pouze z podstaty poslání středisek nebo tu byl také impuls ze strany rodin?

Projekt reaguje nejen na poptávku ze strany rodičů po rozšíření služeb a aktivit v rámci rané péče, osobní asistence a odlehčovacích služeb. Ale také reaguje i na další skutečnosti – jako je stále stoupající počet dětí umístěných v ústavní péči v ČR, stále vysoký počet dětí, u kterých bylo promeškáno kvalitní a efektivní podchycení vývoje jejich hendikepu v raném věku, ale i nedostatečná podpora pečujících, kteří se starají o dítě se zdravotním postižením.

Bylo pro nás důležitá snaha o zvyšování kompetencí jednak rodičů, ale i dětí se zdravotním znevýhodněním. Chtěli jsme jim dát možnost využívat nové dostupné technologie, pomůcky k lepší vzájemné komunikaci, poskytnout možnost sebevyjádření pomocí arteterapie. Tyto pomůcky i aktivity by byly pro děti s postižením bez poskytnutí podpory grantu jinak nedostupné. Výstupem je tak vyšší míra sebeurčení, motivace k rozvoji a zapojení dítěte do společnosti.

Jaké akce v rámci projektu již proběhly a které máte ještě před sebou?

Do projektu jsou zahrnuty dílčí aktivity, jako například pravidelné setkávání rodičů v rámci svépomocné rodičovské skupiny, arteterapie pro děti za účelem podpory jejich samostatnosti při rozvoji jemné motoriky, seznámení se s podpůrnými didaktickými pomůckami a jejich zapůjčení do domácností. Pro rodiče byly zajímavé kurzy na obsluhu iPadů. V rámci projektu proběhla Noc Snů v brněnské ZOO, Zahradní slavnost s bohatým programem a v závěru prázdnin výlet parníkem po brněnské přehradě. Všechny tyto aktivity byly velkým přínosem v sociální integraci dětí s hendikepem.

A co nás ještě čeká? Dál se budeme jednou týdně setkávat při arteterapii a podporovat tvořivost dětí, chystáme návštěvu divadla spojenou s prohlídkou zákulisí. Na podzim připravujeme výstavu Svět našimi smysly. Součástí této výstavy bude i malá výstava děl našich malých umělců, která vytvořili při arteterapiích.

Na odbornou veřejnost budou zaměřeny Kulaté stoly, kde chceme rozpoutat diskuzi v problematice dětí se zdravotním postižením. Rádi bychom upozornili na mnohá témata, která rodiče dětí s hendikepem řeší.

Také uspořádáme několik benefičních akcí, kde rádi poukážeme na naši činnost. Všichni zájemci se mohou těšit na divadelní představení, koncerty a dvě výstavy. Podzim tedy bude bohatý na setkávání se a já se už na to moc těším!

Na všechny akce vás srdečně zveme a těšíme se na další společná setkání. Sledujte náš facebook či web: http://www.dorea-eliada.cz

 


Jinde na CentrumBrna.cz


HLAVNÍ PARTNEŘI